Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Aktualności ::
WALNY ZJAZD POLSKIEGO ZWIAZKU KARATE
12-04-2018

7 kwietnia 2018 odbył się w Warszawie XI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Karate z udziałem 202 delegatów. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka, zastępcą Remigiusz Powroźnik a sekretarzem Jacek Czerniec.

Prezes Maciej Sokołowski złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2014-2018, obejmujące zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy oraz ekonomiczny, podkreślając zdobycie ponad 60 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym World Games Wrocław 2017 oraz wyszkolenie ponad 130 instruktorów i trenerów II i I klasy. Sprawozdanie KR złożył Wice Przewodniczący Jerzy Urban. Obserwatorem z ramienia MSiT był Radca prawny MS.

W dyskusji Wiceprezes W. Antoniak omówił sukcesy sportowe zawodników WKF i Shotokan oraz uczestnictwo PZK w programie badawczym Erasmus dotyczącym karate. Wiceprezes A. Drewniak omówił sukcesy sportowe zawodników Kyokushin i innych oraz realizowany od 2 lat program włączenia wszystkich klubów PZK do szkolenia i współzawodnictwa w przepisach WKF. Wskazał na ogromny potencjał klubów zrzeszonych w PZK, który daje nadzieję na poważne sukcesy sportowo-organizacyjne.

Delegaci 178 głosami za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się udzielili Zarządowi absolutorium a 199 głosami wybrali sensei Macieja Sokołowskiego na prezesa Zarządu PZK. Następnie średnio 170 glosami wybrali kolejno 10 członków Zarządu i 5 członków Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzili opracowane przez biegłego sądowego roczne Bilanse i zmiany w Statucie wymagane przez MSiT i WKF.

Program WZD została zrealizowany w całości.

Po zakończeniu WZD odbyło się zabranie nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

1. Sokołowski Maciej - prezes

2. Antoniak Wacław - wice prezes ds sportowych

3. Drewniak Andrzej - wice prezes ds szkoleniowych

4. Czerniec Jacek - sekretarz generalny

5. Powroźnik Remigiusz

6. Dadzibug Eugeniusz

7. Siebert Mariusz

8. Urbanczyk Edward

9. Pobłocki Piotr

10. Żendzian Jerzy Grzegorz

11. Bajkowski Dariusz

Komisja Rewizyjna:

1. Urban Jerzy - przewodniczący

2. Stolarczyk Witold - zastępca

3. Rusek Jerzy

4. Kozioł Adam

5. Minoga Krzysztof

Komisja Dyscyplinarna:

1. Andrzej Klujszo - przewodniczący

2. Jarosław Preis - zastępca

3. Ryszard Kulikowski

 

 

 Wielkanoc 2018
29-03-2018PZK
29-03-2018

Polski Związek Karate przeprasza Pana Janusza Świerczyńskiego za umieszczenie na swojej stronie internetowej artykułu "Walka o Karate" , opublikowanego w 10 numerze Gazety Polskiej z dnia 8 marca 2006 r., w którym zawarta jest nieprawdziwa informacja, jakoby Janusz Świerczyński w stanie wojennym prowadził dziennik telewizyjny w mundurze wojskowym.Karate wystąpi na Letniej Olimpiadzie w 2020 roku
04-08-2016

Agencje prasowe potwierdziły uchwałę Miądzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o przyjęciu karate jako trzydziestej dyscypliny olimpijskiej do występów na Letniej Olimpiadzie w Tokio w 2020 roku.

Polski Związek Karate przesłał gratulacje Prezydentowi WKF Antonio Espinos podpisane przez Prezesa Macieja Sokołowskiego oraz Wiceprezesów Wacława Antoniaka i Andrzeja Drewniaka, którzy podejmowali dostojnego gościa w Warszawie w 2015 roku w związku z wizytą w Polskim Komitecie Olimpijskim i Ministerstwie Sportu.WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PZK 24.04.2016 WARSZAWA
26-04-2016

Drodzy Kierownicy Ośrodków,

Zarząd Polskiego Związku Karate składa serdeczne podziękowanie uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 24 kwietnia w Warszawie z udziałem około 90 delegatów z całej Polski.

Walny Zjazd rozpoczął się od powitania uczestników przez Prezesa PZK Macieja Sokołowskiego oraz wyboru osób funkcyjnych. Zebrani większością głosów zaaprobowali na funkcję: Przewodniczącego Pawła Sujkę ze Świnoujścia, Zastępcę Przewodniczącego Sławomira Jordana z Łodzi, Sekretarza Jacka Czernieca z Lublina i prawnika PZK adwokata Wojciecha Jabłońskiego z Wrocławia. Prezes PZK po wyborze przekazał prowadzenie zebrania Przewodniczącemu.

Przewodniczący Zebrania po naniesieniu poprawek w Programie Zebrania oraz Regulaminie Zebrania większością głosów zatwierdził oba dokumenty. Zgodnie z programem została zatwierdzona 3 osobowa Komisja Skrutacyjna: Przewodniczący Krzysztof Policha z Zamościa oraz Jerzy Urban z Wrocławia i Łukasz Grochal z Łodzi. Jej Wice Przewodniczący J. Urban stwierdził prawomocność WZS w  drugim terminie przy obecności 84 delegatów na 340 uprawnionych.

Kolejnymi punktami było sprawozdanie Zarządu oraz Bilanse za lata 2014 i 2015, które przedstawił Prezes M. Sokołowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Wice Przewodniczący J. Urban. W wyniku głosowania 88 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się, zostały zatwierdzone Sprawozdanie Zarządu, Bilanse oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo jednomyślnie została podjęta uchwała o powierzeniu Komisji Rewizyjnej wyboru Biegłego Rewidenta.

Następnie adwokat W. Jabłoński omówił potrzebę zmian w Statucie uzgodnionych z MSiT oraz potrzebę uwspółcześnienia Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. Na wniosek Przewodniczącego zebrani przegłosowali zdecydowaną ilością głosów Statut i Regulamin Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz podjęto dodatkową uchwałę o udzieleniu Zarządowi PZK upoważnienia do dokonania korekt Statutu niezbędnych do jego zatwierdzenia.

Na zakończenie Prezes poprosił o końcowe zabranie głosu Wiceprezesa Andrzeja Drewnika oraz Wiceprezesa Wacława Antoniaka. Oboje odnieśli się do rosnącej pozycji PZK w Polsce i zagranicą, rosnącego wsparcia dla WKF w Polsce, coraz lepszej współpracy między klubami WKF, Shotokan i Kyokushin, perspektywy coraz lepszych wyników sportowych oraz faktu uzyskania już dodatniego wyniku finansowego PZK w 2015 roku.

Przewodniczący WZS oraz Prezes PZK gorąco podziękowali uczestnikom za wysiłek organizacyjny związany z przyjazdem i życzyli samych sukcesów.25-03-2016  Wielkanoc 2016
24-03-2016  Komunikat PZK w sprawie MŚ WSF w Bydgoszczy
24-03-2016  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze PZK Warszawa 24.04.2016


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2020 Polski Związek Karate